Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

 

Dátum zápisu do zoznamu

 

Názov subjektu

 

Príslušnosť

 

Poplatok

 1. 2. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. b) zákona

 

spory, pre ktoré nie je príslušný ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ani Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb

 

napr. spor s predávajúcim športového oblečenia, spor s predávajúcim elektrotechniky

 

 

0 €

1. 2. 2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. a) zákona

 

spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu

 

napr. spor s dodávateľom elektriny alebo plynu

 

 

0 €

1. 2. 2016

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. c) zákona

 

spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku

 

napr. spor s poskytovateľom internetového pripojenia, spor s mobilným operátorom

 

 

0 €

8. 2. 2016

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad

 

všetky druhy spotrebiteľských sporov

 

0 €

7. 4. 2016

Slovenská banková asociácia

 

 

a. spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, ktoré vznikli medzi používateľmi platobných služieb, ktorými sú spotrebitelia, a poskytovateľmi platobných služieb (§ 2 ods. (3) Zákona o platobných službách v znení neskorších predpisov); to sa rovnako vzťahuje na spory súvisiace s presunom platobného účtu podľa § 44d Zákona o platobných službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „spory z platobných služieb“)

 

 

b. spory vyplývajúce z bankových obchodov podľa § 5 písm. i) Zákona o bankách medzi bankami alebo pobočkami zahraničných bánk a spotrebiteľmi (ďalej len „spory z bankových obchodov“)

c. spory súvisiace s poskytovaním spotrebiteľských úverov podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré vznikli medzi spotrebiteľmi a nebankovými veriteľmi, ktorí sú členmi Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky (ďalej len „leasingové spory“).

 

0 €

1. 1. 2017

OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov

rieši spory s výnimkou tých, z oblasti

-          organizovaných zájazdov a dovolenkových služieb

-          služieb leteckých dopravných služieb

-          ochrany práv cestujúcich v námornej doprave

-          internetového obchodu, pri predaji tovarov a služieb cez internet

-          ochrany práv pri poskytovaní finančných služieb

 

napr. spor s predávajúcim obuvi v kamennej predajni

 

 

do 5 €

4. 4. 2017

Slovenská asociácia poisťovní

rieši spory z poistných zmlúv medzi klientmi (spotrebiteľmi) a poisťovňou (členom Slovenskej asociácie poisťovní)

 

 

0 €

7. 5. 2018

Združenie sociálno-právne poradenstvo pre každého

rieši všetky druhy sporov s výnimkou sporov a podnetov:

-          z oblasti práv cestujúcich v leteckej doprave

-          z oblasti práv cestujúcich v námornej doprave